ناشر: کندوکاو ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات ج1،بازرگان
جاتان لازار؛ کاوه بازرگان؛ جینجوان هایدی فنگ؛ عباس بازرگان؛ هری هاکهایزر
140,000
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات ج2،بازرگان
جاناتان لازار؛ کاوه بازرگان؛ جینجوان هایدی فنگ؛ عباس بازرگان؛ هری هاکهایزر
199,000
پدیدار شناسی جان ، هگل ، پرهام
گئورک ویلهلم فریدریش هگل؛ باقر پرهام
220,000
ظرافت جوجه تیغی ، باربری ، کلانتریان
موریل باربری؛ مرتضی کلانتریان
80,000