ناشر: مهرویستا ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
رویکردهای تدریس،میچر،نصر،مهرویستا،آگاه
احمدرضا نصر؛ گری فنستر میچر؛ جوناس سولتیس؛ هدایت اله اعتمادی زاده؛ محمدرضا نیلی؛ فریدون شریفیان
80,000
بعد از انقلاب : مجموعه گزارش هایی مستند از : ایوان کلیما ، پوریاوری
میلان کوندرا؛ فروغ پوریاوری؛ ایوان کلیما؛ نادین گوردیمر؛ گابریل گارسیا مارکز؛ ریشارد کاپوشینسکی
90,000