ناشر: مهرویستا ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
بعد از انقلاب : مجموعه گزارش هایی مستند از : ایوان کلیما ، پوریاوری
میلان کوندرا؛ فروغ پوریاوری؛ ایوان کلیما؛ نادین گوردیمر؛ گابریل گارسیا مارکز؛ ریشارد کاپوشینسکی
90,000
رویکردهای تدریس،میچر،نصر،مهرویستا،آگاه
گری فنستر میچر؛ احمدرضا نصر؛ جوناس سولتیس؛ هدایت اله اعتمادی زاده؛ محمدرضا نیلی؛ فریدون شریفیان
80,000