ناشر: فن آوران ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
مهندسی ایمنی فرآیند ، کوهپایی،فن آوران
علیرضا کوهپایی؛ هاشم ستاره؛ ایرج اعلایی
55,000