ناشر: چهارخونه ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت برند - هفت رویکرد ، هدینگ ، سمیعی نصر
تلیده هدینگ؛ محمود سمیعی نصر؛ شارلوت اف؛ کنوتسن؛ موگنس بی یره
85,000