ناشر: تحقیقات شیلات ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
واژه نامه شیلاتی و علوم دریایی ، عمادی،ماهانی
محمدرضا بنازاده ماهانی؛ حسین عمادی
250,000
سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور ، مطلبی
عباسعلی مطلبی؛ مصطفی شریف روحانی
35,000
بیماری های هامور ماهیان پرورشی ، لاسیردا ، تاکامی،شیلات ایران
کازویانا گاساوا؛ قباد آذری تاکامی؛ ارلیندا آر کروز لاسیردا؛ مسعود صیدگر
80,000
سازمان های بین المللی و شیلات ، ولی نسب
تورج ولی نسب؛ عباسعلی مطلبی؛ نرگس جواد زاده
30,000
تغذیه و غذادهی ماهی و سخت پوستان،کاشیک،علیزاده،شیلات ایران
ج گالیوم؛ مرتضی علیزاده؛ س کاشیک؛ پ برگات؛ ر. متیلر
45,000
استانداردهای بین المللی در مدیریت ایمنی غذا ، اهری
حامد اهری؛ عباسعلی مطلبی؛ حمید راشدی؛ علی میثاقی
48,000