ناشر: انتشارات کلهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
ساختمان های سبز(راهنمای معماران پایدار،مایکل بور،اخترکاوان،کلهر
مهدی اخترکاوان؛ مایکل بور؛ پیتر موسل؛ سلوا فلاحی؛ مونا محتاج؛ مایکل سکوآرز
240,000
روند معماری داخلی،بهمنش،کلهر
آزاد بهمنش؛ مرتضی صدیق
300,000