ناشر: اندیشه های گوهر بار ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 2جلدی ، هیمل بلاو، پورمند ویرایش7 ، اندیشه های گوهربار
دیوید هیمل بلاو؛ ساناز پورمند؛ جیمز ریگز؛ سعید سلطانعلی؛ فرید معمارزاده طهران
500,000
مدیریت بازاریابی بین الملل (در هزاره سوم) ، میرابی
وحیدرضا میرابی؛ سهیل سرمدسعیدی
27,000