ناشر: خاکزاد ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
روش های محاسبات عددی ،شجاع، خاکزاد
فرقان خاکزاد؛ احمد شجاع؛ نگار ایزدی
68,500