ناشر: موسسه ملی اقیانوس شناسی ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
انتقال رسوب ، چگینی،اقیانوس شناسی
وحید چگینی؛ زو لیو
30,000
تولید و تحلیل امواج تصادفی،چگینی،اقیانوس شناسی
زو لیو؛ وحید چگینی؛ پیتر فریگارد
20,000
حقوق دریا،پورنوری،اقیانوس شناسی
منصور پورنوری؛ محمد حبیبی
20,000