ناشر: دانشگاه آزاد مراغه
تعداد عنوان ها: 5
فرآیندهای ماشینکاری پیشرفته ،صفریان،د.آ.مراغه
اصغر صفریان؛ صمد تقی زاده؛ ابراهیم صفریان
65,000
پرورش گاو شیری،صفامهر،د.آ.مراغه
علیرضا صفامهر؛ محمود امینی
75,000