ناشر: نویسنده ، اراک
تعداد عنوان ها: 4
حکمروایی مادر شهر و برنامه ریزی استراتژیک،پیام
رخشانی نسب -پریزادی - یعقوبی؛ ویلیام جینداف
20,000
سیستماتیک گیاهی 2 ، نوری
میترا نوری
60,000
جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن،مترز،مزروعی سبدانی،نویسنده
جواد مزروعی سبدانی؛ جن مترز؛ علی ورمزیار
60,000
کشت سلول گیاهی ، نوری
مجید مهدیه؛ هامیش ا. کالین؛ میترا نوری؛ سو ادواردز
45,000