ناشر: نویسنده ، اراک
تعداد عنوان ها: 4
سیستماتیک گیاهی 2 ، نوری
میترا نوری
60,000
جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن،مترز،مزروعی سبدانی،نویسنده
جن مترز؛ جواد مزروعی سبدانی؛ علی ورمزیار
60,000
حکمروایی مادر شهر و برنامه ریزی استراتژیک،پیام
ویلیام جینداف؛ رخشانی نسب -پریزادی - یعقوبی
20,000
کشت سلول گیاهی ، نوری
هامیش ا. کالین؛ مجید مهدیه؛ میترا نوری؛ سو ادواردز
45,000