ناشر: گروه آموزشی افرا ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
تکنولوژی جامع صنایع غذایی ، حسینی
سیدمحمدهاشم حسینی؛ عبدالرحمن قادری؛ مراد موسی زاده؛ سعید داداشی؛ هیمن نوربخش
145,000