ناشر: رویای سبز تهران
تعداد عنوان ها: 13
مبانی سازمان و مدیریت فرهنگ
آرمان کهریزی
150,000
آزمونهای استخدامی مهندسی کامپیوتر،ساریخانی ایران فرهنگ
نجمه زارع؛ محسن ناظمی؛ مریم و فاطمه ساریخانی
500,000
نمونه آزمونهای استخدامی مامایی،ساریخانی،ایران فرهنگ
علی عزیزی؛ مریم ساریخانی؛ فاطمه ساریخانی
600,000