ناشر: ذهن و رفتار ، مشهد
تعداد عنوان ها: 5
NLP درکلاس درس ، جابری
کیت اسپوهور؛ فرشاد جابری
42,000
پیشرفت کاری در دانشگاه ، جابری
فرشاد جابری؛ ربکا بادن؛ دبی اپستین؛ جین کن وی
45,000
روان شناس نماها ، جابری
فرشاد جابری
42,000
امداد و نجات روانی ، جابری ،ذهن و رفتار
فرشاد جابری؛ ریچارد نلسون؛ جونز
70,000