ناشر: یادواره کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
مدیریت خرید و انبارداری،قلی پور،یادواره کتاب
طهمورث حسن قلی پور؛ مجید اسماعیل پور
180,000