ناشر: عدالت ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
پایه های لرزان آزادی: نقش امریکا در بنای دموکراسی در جهان عرب ، آقایی
تامارا کافمن ویتس؛ سیدداوود آقایی؛ حسن احمدیان
50,000
سیاست جهانی منطقه گرای ، آقایی،عدالت
سیدداوود آقایی؛ ماری فارل؛ ابراهیم طاهری؛ بورن هتنه؛ لوک وان لانگن هووه
90,000