ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد عنوان ها: 10
مصاحبه گری و استخدام موفقیت آمیز،خانقایی،س.مدیریت
راب یئونگ؛ غلامحسین خانقایی
100,000
پژوهشنامه 12 مدیریت آموزشی ، مقیمی
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
80,000
پژوهشنامه 9 مدیریت صنعتی ، مقیمی،س.مدیریت
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
105,000