ناشر: چپر ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
مبانی آموزش معماری،رویکردی بر معماری ایرانی،صدیق،چپر
مرتضی صدیق؛ سیدباقر حسینی؛ دانیال صدیقی
120,000
مرجع کامل آموزش طراحی نما و مقطع در معماری ، صدیق،چپر
مرتضی صدیق؛ مریم السادات عابدینی
220,000