ناشر: مهر و ماه نو ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
ریاضیات تجربی کتاب آخر ،سعیدی ،مهر ماه
منصور سعیدی؛ محمدرضا میر جلیلی
100,000
زیست جمع بندی کتاب آخر ،اختیاری ، مهر و ماه
حامد اختیاری؛ حمیدرضا جعفری
100,000
ریاضیات تجربی ، سعیدی ، مهرماه
منصور سعیدی؛ میرجلیلی
290,000
حقوق تجارت بین الملل ، کاشار ، رضایی
اولیویه کاشار؛ رسول رضایی
85,000