ناشر: نصیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
کاربرد نرم افزار شرپوینت در مدیریت پروژه،ریموند،خضرلو،بسیج خواجه نصیر
سی. داکس ریموند؛ پرویز سرمدی خضرلو؛ سعید مومنی؛ حمید کرم پور
60,000