ناشر: نصیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
کنترل خطی 2 ، کریمی ، خواجه نصیر
محمود کریمی؛ علی اکبر استارمی
720,000
طراحی الگورینم ها ، جوادی ، نصیر
سیدحمید حاج سیدجوادی؛ محمدحسین مهری خوانساری
280,000
کاربرد نرم افزار شرپوینت در مدیریت پروژه،ریموند،خضرلو،بسیج خواجه نصیر
سی. داکس ریموند؛ پرویز سرمدی خضرلو؛ سعید مومنی؛ حمید کرم پور
60,000