ناشر: نصیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
تئوری تصمیم گیری،جولای،د.خواجه نصیر
فریبرز جولای؛ روزبه میرعبداله یانی
50,000
کاربرد نرم افزار شرپوینت در مدیریت پروژه،ریموند،خضرلو،بسیج خواجه نصیر
پرویز سرمدی خضرلو؛ سی. داکس ریموند؛ سعید مومنی؛ حمید کرم پور
60,000