ناشر: عمارت پارس
تعداد عنوان ها: 21
زبان تخصصی مهندسی عمران(پیشرفته)،برمایه ور،عمارت پارس
بهنود برمایه ور؛ زهره شریف شاذیله
460,000
روش های مدیریت پروژه (1و2) ، برمایه ور ، عمارت پارس
بهنود مایه ور؛ اعظم کشاورز حدادها
248,000
قیر و مشتقات آن،استاندارد ایران،عمارت پارس
سازمان ملی استاندارد ایران
98,000
ماشین های خاک برداری،استانداردایران،عمارت پارس
سازمان ملی استاندارد ایران
118,000
بتن جلد اول،استاندارد ایران،عمارت پارس
سازمان استاندارد ایران
128,000
بتن جلد دوم،استاندارد ایران،عمارت پارس
سازمان ملی استاندارد ایران
100,000
معماری از منظر جهان اسلام،متحملیان،عمارت پارس
امیر حسین متحملیان؛ مهدی میر
190,000
بهسازی بیولوژیکی خاک ها،مهران نیا،عمارت پارس
نیما مهران نیا؛ احمدرضا حسینی
168,000