ناشر: پرس کا ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
فرهنگ فارسی به روسی روبینچیک ، پرسکا
یوری روبینچک.نوری عثمانوف
495,000