ناشر: مصفای الوند ، همدان
تعداد عنوان ها: 1
روش هایی برای مسائل کمترین مربعات غیر خطی،مادسن،اسمعیلی،الوندهمدان
ک. مادسن؛ حمید اسمعیلی؛ اچ. بی. نیلسن؛ شهلا خاورزمینی؛ ا. تینگلف
28,000