ناشر: مصفای الوند ، همدان
تعداد عنوان ها: 1
روش هایی برای مسائل کمترین مربعات غیر خطی،مادسن،اسمعیلی،الوندهمدان
حمید اسمعیلی؛ ک. مادسن؛ شهلا خاورزمینی؛ اچ. بی. نیلسن؛ ا. تینگلف
28,000