ناشر: اساتید قلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک ، سرمست ، اساتید قلم
مهدی سرمست؛ محمود رضا مهران؛ مرتضی رحیمی یگانه
40,000