ناشر: دانشگاه کشاورزی رامین ، خوزستان
تعداد عنوان ها: 4
تراکتورها و انتقال نیرو در ماشینهای کشاورزی ، آسودار
محمدامین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد رائینی
35,000
ژنتیک جمعیت ، بیگی نصیری،د.کشاورزی خوزستان
اس . اس .تومار؛ محمد تقی بیگی نصیری
55,000
بوم شناسی علفهای هرز آبزی و مهار آنها، ابدالی مشهدی
علیرضا ابدالی مشهدی؛ آی .ای . راجو؛ قدرت اله فتحی؛ بهروز اسماعیل پور
19,000
تولیدات دامی براساس بقایای زراعی ، دبیری
نجفقلی دبیری؛ گیو تینگ شوانگ؛ نصرت اله خادم الحسینی؛ منوئل دی.سن چز و گیو پی یو
27,000