ناشر: دانشگاه مراغه
تعداد عنوان ها: 4
تنش اکسیداتیو پس از برداشت در محصولات باغبانی،مارک هاجز،مستوفی،د.مراغه
دی.مارک هاجز؛ حنیفه حاجی زاده؛ یونس مستوفی
250,000
فیزیولوژی تولید در گیاهان زراعی،فاگریا،شکاری
ان . کی. فاگریا؛ فریبرز شکاری؛ وی. سی. بالیگار؛ فرید شکاری؛ آر. بی. کلارک؛ عزت اله اسفندیاری
55,000
شیمی آلی 2 ، سیس
باقر افتخاری سیس
68,000