ناشر: فراهوش ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
شبکه های کامپیوتری،نوبری،فراهوش
سابینا نوبری؛ روح اله آب نیکی؛ سکینه آقازاده
195,000
مرجع کاملCCNP ROUTE باDVD،محسن زاده
وندل اودام؛ حسین محسن زاده
200,000