ناشر: مهر مهدیس ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی ، شپارد ، ماهینی،مهرمهدیس
ریچاردز ب شپارد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی
45,000
محیط زیست پایدار باطراحی برپایه بوم ناحیه ، ماهینی
عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رابرت جی . بیلی
35,000