ناشر: دی ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
زیست شناسی دریا ،کاسترو، فرخی،دی
پیتر کاسترو مایکل ای هوبر؛ فرزانه فرخی؛ مریم رودباری
300,000
شالوده حفاظت محیط زیست،ماهینی،دی
عبدالرسول سلمان ماهینی
200,000