ناشر: کلک سیمین ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
برند آفرینی دیجیتال،دانیل،روستا،کلک سیمین
احم روستا؛ دانیل رولز؛ بیان اله رمضانی
200,000
پشت پرده خرید گودمن ترجمه روستا ، مهاجری،رازقی
گودمن ؛ روستا ؛ مهاجری ؛ رازقی
60,000
دفتر عشق ، شعر نو عربی، تمیتی
غلامرضا تمیتی
32,000
مهریه ، درمزاری
محمدرضا زمانی درمزاری
75,000
ژنومیک و تغذیه ، بریگلیوس فلو ، نیک عزم
سمیه اطهاری نیک عزم؛ رجینا بریگلیوس فلو؛ هانس جورج جوست
85,000
مطاق مشایخ ، گرجی
مصطفی گرجی
35,000
برنامه ریزی غیر خطی (مدلها و الگوریتمها) ، آریانژاد،کلک سیمین
بهادرقلی آریانژاد؛ محمدسعید صفاکیش
85,000
روشها و مفاهیم آماری در تحقیقات اجتماعی ، هزارجریبی
جعفر هزارجریبی؛ علیرضا عباس پور
52,000
لامیة العرب سروده ثابت دزفولی و امام زاده
ثابت ؛ دزفولی ؛ امام زاده
32,000