ناشر: دانشگاهاصفهان
تعداد عنوان ها: 4
سیستمهای اطلاعات مدیریت ریموند لوید،جمشیدیان،د.اصفهان
مک لوید ریموند؛ مهدی جمشیدیان؛ مهدی پور عطا آبادی
50,000
سیستمهای کنترل ، سینا ، خدابخشیان
امین خدابخشیان؛ نارش ک.سینا
20,000