ناشر: طرح نو ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
عصر اطلاعات:اقتصاد، جامعه و فرهنگ 3ج،کاستلز،طرح نو
مانوئل کاستلز؛ احمد علیقلیان؛ افشین خاکباز
280,000