ناشر: احرار ، تبریز
تعداد عنوان ها: 1
طراحی ومحاسبه چرخدنده ها، علیپور،احرار تبریز
محمد علیپورباغبان نژاد؛ یوسف علیپورباغبان نژاد
60,000