ناشر: پارسه ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
مهندسی نرم افزار ، زنجانی ، پارسه
سجاد نقدعلی زنجانی
400,000