ناشر: دانشگاه زابل
تعداد عنوان ها: 5
توالی یابی DNA روش ها و کاربردها ، فهمیده ، د.زابل
لیلا فهمیده؛ آنجانا مونشی؛ احسانه خدادادی
200,000
بیماری های طیور و کنترل آن ها ، چاندرا ، جهانتیغ،پرتوواقعه(نیکخواه)
راجش چاندرا؛ محمد جهانتیغ؛ محمود صالحی؛ وی. دی. پی. رائو؛ جی. سی. گومز؛ ویلا ماندوز
450,000
ورزش همگانی،مهدی زاده،آیین محمودقم
رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ مجتبی رجبی
50,000
چوب ج2:خمیر،واکنش ها،مشتقات،فنجل،شمسیان،د.زابل،س.جهادتهران
دیتریخ فنجل؛ محمد شمسیان؛ گرد وگنر
150,000