ناشر: دانشگاه زابل
تعداد عنوان ها: 4
توالی یابی DNA روش ها و کاربردها ، فهمیده ، د.زابل
آنجانا مونشی؛ لیلا فهمیده؛ احسانه خدادادی
200,000
بیماری های طیور و کنترل آن ها ، چاندرا ، جهانتیغ،پرتوواقعه(نیکخواه)
محمد جهانتیغ؛ راجش چاندرا؛ محمود صالحی؛ وی. دی. پی. رائو؛ جی. سی. گومز؛ ویلا ماندوز
450,000
ورزش همگانی،مهدی زاده،آیین محمودقم
رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ مجتبی رجبی
50,000