ناشر: انتخاب ، قم
تعداد عنوان ها: 1
جغرافیای سیاسی ، بلاکسل
مارک بلاکسل؛ محمدرضا حافظ نیا؛ عطاء الله عبدی؛ حسین ربیعی؛ عباس احمدی
40,000