ناشر: مرکز سیاست علمی کشور ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007) ، چاکلی
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده؛ حمزه علی نورمحمدی
70,000