ناشر: توانمند ساز معین
تعداد عنوان ها: 1
مبانی ارزشیابی برنامه ، بیم ، محقق معین
محمد حسن محقق معین؛ دانیل استافل بیم؛ آنتونی ج شینگفیلد؛ وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا
40,000