ناشر: توانمند ساز معین
تعداد عنوان ها: 1
مبانی ارزشیابی برنامه ، بیم ، محقق معین
دانیل استافل بیم؛ محمد حسن محقق معین؛ آنتونی ج شینگفیلد؛ وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا
40,000