ناشر: پیوند نو ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
آموزش گام به گام ARM Cortex M3 ، یو ، زارع پور
جوزف یو؛ سعید زارع پور؛ وحید زارع پور
250,000
شبکه های ارتباطی ، گارسیا ، اصغری،نیاز
0 ؛ آلبرتو لئون گارسیا؛ ایندرا ویجاجا
155,000
آموزش گام به گام ویندوز 7 (مقدماتی - پیشرفته) محمدیان
مصطفی محمدیان؛ محمد میرزاده؛ رحیم عسگری
80,000
مبانیتحقیقدرعملیات1،عبادی،پیون
ربیعی/مزینانی/عبادی
100,000
آموزش کاربردی ASP. NET 4 ، زارع پور
سعید زارع پور؛ میثم مقدم
85,000