ناشر: کاوش پرداز ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
طراحی گشودگی های نما (پنجره ها) ، کریپنر ، طالبی
ژاله طالبی؛ رولند کریپنر؛ فلوریان موسو
20,000
راهنمای طراحی باغ ، الکساندر ، صلواتیان
مامک صلواتیان؛ رزماری الکساندر؛ محمدفرزین مقدم؛ صدف دیلمی
55,000
صدها نکته در کنکور کارشناسی ارشد معماری ، صلواتیان
مامک صلواتیان؛ محمد فرزین مقدم
110,000
کاربرد مصالح در طراحی منظر ، ساونیسکس ، صلواتیان
راب ساونیسکس؛ مامک صلواتیان؛ محمدفرزین مقدم
65,000
صنعت انرژی اتمی ، نیری راد
حمید نیری راد
40,000