ناشر: تدوین ، یزد
تعداد عنوان ها: 6
ریاضی عمومی(2)،میرطالبی،تدوین یزد
محمدعلی دهقانی؛ ابوالقاسم میرطالبی
150,000
حل تمرین ریاضی عمومی(1)،میرطالبی،تدوین یزد
ابوالقاسم میرطالبی؛ محمدعلی دهقان
80,000
ریاضی عمومی(1)،میرطالبی،تدوین یزد
ابوالقاسم میرطالبی؛ محمدعلی دهقانی
150,000