ناشر: حیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
غذا و تغذیه درمانی کراوس ج1 ، وثوق
ماهان ؛ سیمین وثوق؛ کتلین
79,000
فرهنگ جیبی اختصارهای علوم پزشکی حیان
موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
34,000
تغذیه نوین در سلامتی و بیماری ج2، شیلز ، قریشی
موریس ای. شیلز؛ زهره قریشی
14,900
فرهنگ اختصارهای علوم پزشکی حیان (انگلیسی - فارسی)
دفتر پژوهشهای واژه شناسی و ترجمه رایانه ای
69,000
فرهنگ پایه علوم پزشکی حیان (انگلیسی - فارسی)
موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
129,000
فرهنگ جامع علوم پزشکی 4 جلدی ، حیان
دفتر پژوهشهای واژه شناسی و ترجمه رایانه ای
990,000