ناشر: یوکابد ، مشهد
تعداد عنوان ها: 5
مقدمه ای بر مواد پیشرفته،زبرجد،یوکابدمشهد
مجتبی زبرجد؛ حیدر خدیوی آیسک؛ ابراهیم ظهور؛ وحیدکریمی
120,000
مقدمه ای بر فیزیولوژی جانوری ، کی ، مقیمی،یوکابدمشهد
علی مقیمی؛ یان کی؛ محمدرضا وجدانی؛ علی محمدی زو
37,000