ناشر: کعبه دل ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها،کاپل،سلطانعلی،دانش پارسیان
دونالدار کاگ ناور؛ سعید سلطانعلی؛ لاول بی کاپل؛ محمدرضا ملک؛ مریم ظاهری
130,000
تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی،لونشپیل،فدایی،دانش پارسیان
اکتاو لونشپیل؛ سیاوش فدایی؛ علی مجتهدی؛ نادیا میرانی
120,000
مکانیک سیالات ، مروتی
حسین مروتی
89,000
تکنیک های طراحی قالب های پرس ج 2 ، روحانی
احسان روحانی؛ اری دونالد
79,000