ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر
تعداد عنوان ها: 1
فرهنگ نوین انگلیسی - فارسی حسابداری ، جعفری
اسکندر جعفری؛ محمدرضا رضائی تبار
45,000