ناشر: اساتید برتر ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
فرهنگ اصطلاحات مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی
105,000
پیش گیری و کنترل آتش،راد،اساتید برتر
عباس راد؛ امیر محمدی دهدزی؛ غنی سید صومعه
59,000
آتش از دیدگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی ، راد
عباس راد؛ امیر محمدی دهدزی؛ غنی سید صومعه
55,000