ناشر: کیهان ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
جامعه شناسی توسعه،ازکیا،کیهان
مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری
140,000
روش های کاربردی تحقیق ج2،ازکیا،کیهان
مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی
75,000
روش های کاربردی تحقیق ج1،ازکیا،کیهان
مصطفی ازکیا؛ علیرضا دربان آستانه
98,000
جرایم شغلی کارکنان دولت ، مهاجری،کیهان تهران
علی مهاجری؛ عبدالرضا خانلری المشیری
88,000