ناشر: دانشکده حقوق دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 28
نظام مبتنی بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد، ربیعی
علیرضا ربیعی؛ سازمان ملل متحد؛ سپیده ساداتی فر؛ آزاده السادات طاهری؛ ستاره فاضل مطلق
32,000
دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران
ولی رستمی؛ مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی
36,000
حق توسعه،شایگان،د.تهران
فریده شایگان
40,000
مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی
مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران
40,000
مجموعه مقالات همایش حقوق کودک
مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه
40,000
حقوق بشر : ابعاد نوین و چالش ها ج 1 ، سیمونیدس ، شیرخانی
جانوس سیمونیدس؛ محمد علی شیرخانی
16,000
حقوق بشر : ابعاد نوین و چالش ها ج 2 ، سیمونیدس ، شیرخانی
جانوس سیمونیدس؛ محمد علی شیرخانی
16,000
حقوق بشر و چشم اندازها
مرکز مطالعات حقوق بشر
12,000
آزادی های عمومی و حقوق بشر ، دو آ ، مولایی،دانشکده حقوق
آرلت هیمن - دوآ؛ یوسف مولایی؛ رشید برناک
20,000
تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر ، شایگان
فریده شایگان؛ مسعود طارم سری؛ محمودرضا گلشن پژوه
15,000
حقوق بشر (نظریه و رویه ها) ، طرازکوهی
حسین شریفی طراز کوهی
14,000
حقوق بشر ، مورژئون ، نقیب زاده
ژاک مورژئون؛ احمد نقیب زاده
10,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه