ناشر: سمیرا ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
معماری ایران،پوپ،قاسم علی،وارش
آرتور آپهام پوپ؛ زهرا قاسم علی
60,000