ناشر: نوآوران شریف ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 1 ، بیک محمدی
مریم شفیع بیک محمدی؛ سمیه مشایخی؛ حسین پور بشاش
120,000
شیمی عمومی 2 ، چنگ ، حبیبی ،نوآوران شریف
ریموند چنگ؛ داود حبیبی؛ اسماعیل سلیمانی؛ فریبا حیدری زاده؛ کمال علیزاده؛ علی عموزاده؛ سعید سوزنگرزاده
80,000